Algemene voorwaarden

Artikel 1 De Bruin Horeca
Lid 1 - De Bruin Horeca, hierna opdrachtnemer, is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het adviseren op het gebied van horecagelegenheden in de meest brede zin van het woord.
Lid 2 - De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door opdracht-
nemer van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Lid 1 - De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de opdrachtnemer.
Lid 2 - Door met de opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door de opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Artikel 3 De overeenkomst
Lid 1 - Een opdracht komt tot stand met opdrachtnemer als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
Lid 2 - Het staat opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen werknemer van opdrachtnemer te laten uitvoeren. In voorkomend geval met inschakeling van derden, tenzij de opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Lid 3 - De keuze van de door de opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
Lid 4 - De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Rechter van de Rechtbank Dordrecht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 4 De aansprakelijkheid
Lid 1 - Indien de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van opdrachtnemer komt.
Lid 2 - Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in

artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden bedoelde verzekering
mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,00 of indien het in totaal door opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende adviesopdracht hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 10.000,00.
Lid 3 - De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Lid 4 - Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens De Bruin Horeca dan wel jegens één van de bestuurders of werknemers, ter zake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen In ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert te hebben, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever
Lid 1 - De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht-gever verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.
Lid 2 - Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient, zonder
opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan opdracht-
nemer verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 6 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.

Artikel 7 Intellectueel eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, en software, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 8 Referenties
De opdrachtgever gaat akkoord met het noemen van de naam en vestigingsplaats van zijn organisatie(s) in publicaties van opdrachtnemer.